GILAM MAHSULOTLARINI IShLAB ChIQARIShDA ASOSIY PARAMETRLARINI ANIQLASh

Полная информация

Annotatsiyalar


 • Ўзбек

  Ushbu maqolada qo’l gilamlarini ishlab chiqarish jarayonida ba’zi bir asosiy parametrlarining tahlili keltirilgan. Qo`l gilamni ishlab chiqarishda iplar sistemasidan zamin tanda ipiga ta’sir qiladigan kuch, zamin arqoq va tuk arqoq ipini gilam qirg`og`iga  zichlagich yordamida jiplash kuchini aniqlash masalasi  tadqiq qilingan. Ma’lumki, tashqi ta’sir kuchi qanchalik yuqori bо‘lsa,  cho'zilgan tolalar va iplarga о‘z ta’sirini о‘tkazib, iplar chо‘zilishi natijasida matoning qalinligi kamayadi. Agarda iplar chо‘zilmasa unda matoning deformatsiya kuchlariga ta’siri yuqori bо‘lib,  iste’mol muddatini oshishiga olib keladi. Iplarga beriladigan zarb kuchining gilam mahsulotlariga ishlab chiqarishda katta ahamiyatga ega ekanligi nazariy asoslab berilgan.                Gilam mahsuloti arqoq ipini zichlagichini  zarb kuchini aniqlash uchun  matematik mayatnikning  tebranma harakati misolida ko‘rib chiqqan. Olim Nyuton matematik mayatnik yordamida og‘irlik kuchi tezlanishi juda katta aniqlik bilan topgan. Bu metodning aniqligi shunchalik kattaki, y  og‘irlik kuchi tezlanishining geografik kenglikka bog‘liq o‘zgarishini hamda iplarning  zichligining o‘zgarishi tufayli og‘irlik kuchining normal qiymatidan chetlanishini yaqqol aniqlashga imkon beradi. Haqiqatda ham massa va energiyani o‘zaro bog‘lanishini tasdiqlaydiki, har qanday energiyani aylanishida uni massaga aylanishi nazarda tutiladi. Lekin bunda haqiqatda ham massa to‘g‘ridan to‘g‘ri energiyaga aylanmasdan, massa bir shakldan ikkinchi shaklga aylanadi xolos.

  Kalit so'z: #ishlab chiqarish #massa #taranglik #tezlanish #gilam #to‘quvchilik #zarb kuchi #og‘irlik kuchi

 • Русский

  В этой статье представлен анализ некоторых основных параметров в процессе изготовления ковров ручной работы. При производстве ковров ручной работы изучалась проблема определения силы, действующей на пряжу для коренного  от системы пряжи, прочности привязки коренного и ворсового утка к опушке  ручного ковра в процессе его изготовления. Известно, что чем выше сила внешнего прибоя, тем сильнее воздействие на растянутые волокна и пряжу и тем меньше толщина ткани в результате удлинения пряжи. Если нити не растягиваются, то влияние ткани на силы деформaции велико, что приводит к увеличению срока службы. Теоретически обосновано, что прибойная сила, прикладываемая к пряже, имеет большое значение при производстве ковровых изделий. Ковровое изделие учитывало колебательное движение математического маятника для определения ударной силы уплотнителя уточной нити. Ньютон использовал математический маятник, чтобы с большой точностью определить ускорение свободного падения. Точность этого метода настолько велика, что можно четко обнаружить изменение ускорения свободного падения в зависимости от широты и отклонение силы тяжести от нормального значения за счет изменения плотности нитей. Фактически он подтверждает взаимозависимость массы и энергии, а значит, любая энергия превращается в массу. Но на самом деле масса не превращается в прямую энергию, а масса переходит из одной формы в другую.

  Kalit so'z: #ishlab chiqarish #massa #taranglik #tezlanish #gilam #to‘quvchilik #zarb kuchi #og‘irlik kuchi

 • English

  This article presents an analysis of some of the main parameters in the process of making handmade carpets. In the production of hand-made carpets, the problem of determining the force acting on the yarn for the root yarn from the system, the strength of the binding of the root and pile weft to the edge of a hand-made carpet was studied. It is known that the higher the force of the external surf, the stronger the effect on the stretched fibers and yarn, and the lower the thickness of the fabric as a result of the elongation of the yarn. If the threads are not stretched, then the influence of the fabric on the deformation forces is large, which leads to an increase in the service life. It is theoretically substantiated that the surf force applied to the yarn is of great importance in the production of carpet products.  The carpet product took into account the oscillatory movement of the mathematical pendulum to determine the impact force of the weft thread compactor. Newton used a mathematical pendulum to determine the acceleration due to gravity with great accuracy. The accuracy of this method is so great that one can clearly detect the change in the acceleration of gravity with latitude and the deviation of gravity from the normal value due to changes in the density of the threads. In fact, it confirms the interdependence of mass and energy, which means that any energy turns into mass. But in fact, the mass does not turn into direct energy, but the mass passes from one form to another.

  Kalit so'z: #ishlab chiqarish #massa #taranglik #tezlanish #gilam #to‘quvchilik #zarb kuchi #og‘irlik kuchi

Mualliflar


Yusupova N.B.

dots   TTESI

Shodmonqulov Z.A.

Kata o’qituvchi   TTESI

Siddiqov P.P.

prof   TTESI

Hujjatni onlayn ko'rish


Kutilmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar


Havola nomi

1

GILAM MAHSULOTLARINI IShLAB ChIQARIShDA ASOSIY PARAMETRLARINI ANIQLASh

2

ОПРЕДЕЛЕНИE ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

3

DETERMINATION OF THE MAIN PARAMETERS IN THE PRODUCTION OF CARPET PRODUCTS

Ko'rishlar soni: 619
Nashr soni: 1
Nashr sanasi: 30-09-2022
UzSCI tizimida yaratilgan sana: 20-06-2022